• Kompetencje dziecka 3 i 4–letniego

  Obszar: edukacja społeczno – moralna
  • Używa zwrotów grzecznościowych,
  • Pomaga w porządkowaniu zabawek,
  • Określa jednoznaczne postawy: dobry, zły,
  • Podaje informacje o sobie: imię i nazwisko; określa swoje cechy fizyczne: płeć, wiek; określa swoje ulubione zabawy,
  • Podaje informacje na temat swojej rodziny: jak mają na imię rodzice; nazywanie członków rodziny: mama, tata, brat, siostra…,
  • Rozpoznaje i określa swoje stany emocjonalne: wskazywanie odpowiednich obrazków przedstawiających różne emocje, próby nazywania emocji i określania ich przyczyn,
  • Zna imiona i nazwiska dzieci z grupy,
  • Pełni role społeczne (członków rodziny) np. w toku zabaw tematycznych,
  • Przestrzega ustalonych zasad w grupie, podejmuje próby wspólnych zabaw, porządkuje salę po skończonej zabawie,
  • Komunikuje swoje potrzeby, odpowiada na pytania,
  • Określa miejsce zamieszkania.

  Obszar: edukacja zdrowotna
  • Posługuje się umiarkowanym głosem,
  • Samodzielnie korzysta z toalety,
  • Kulturalnie spożywa posiłki,
  • Nazywa części ciała,
  • Dba o higienę (np. poprzez mycie zębów, rąk),
  • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.

  Obszar: edukacja ruchowa
  • Odpowiednio reaguje na sygnały,
  • Naśladuje chód zwierząt,
  • Naśladuje ruchy wykonywane przez nauczyciela,
  • Uczestniczy w zabawach ruchowych,
  • Wchodzi i schodzi po schodach.

  Obszar: edukacja przyrodnicza
  • Rozpoznaje i różnicuje odgłosy zwierząt, pojazdów, naśladuje je,
  • Określa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku
  , • Rozpoznaje odgłosy przyrody i nazywa je,
  • Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…,
  • Nazywa rośliny ozdobne: róża, słonecznik….,
  • Nazywa części ciała: głowa, ręce, nogi, uszy, oczy, nos, włosy…,
  • Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa, owoce,
  • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie.

  Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia.
  • Rozpoznaje dotykiem, smakiem, węchem różne przedmioty,
  • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką na bliski sobie temat, wyraża swoje potrzeby, myśli, przeżycia,
  • Wypowiada się prostymi zdaniami,
  • Opowiada obrazek,
  • Znajduje na ilustracjach określone przedmioty,
  • Recytuje poznany wierszyk, powtarza krótkie rymowanki,
  • Słucha opowiadania, wiersza i odpowiada na pytania związane z tekstem,
  • Rozwiązuje proste zagadki,
  • Ustala kolejność występowania zdarzeń (teraz, wcześniej, później),
  • Wskazuje ilustracje odpowiadające tekstowi,
  • Rysuje na dowolny temat.

  Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania
  • Porównuje dwie takie same zabawki, wyszukuje dwa takie same obrazki lub przedmioty
  • Dobiera obrazki w pary,
  • Wskazuje istotne różnice między obrazkami,
  • Składa obrazek według wzoru,
  • Rozpoznaje i naśladuje zwierzęta gospodarskie,
  • Poprawnie trzyma pędzel i kredkę.

  Obszar: edukacja matematyczna
  • Używa określeń: przód – tył, góra – dół, bok,
  • Rozumie określenia: na – pod, wysoko – nisko, za, obok…,
  • Stosuje określenia: duży, mały, gruby, cienki, krótki, długi, wysoki, niski,
  • Klasyfikuje zabawki ze względu na kolor i wielkość,
  • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo…,
  • Posługuje się liczebnikami: jeden, dwa, liczy palce, przedmioty,
  • Ocenia pojemność: mało, dużo,
  • Określa czas: długo, krótko.

  Obszar: edukacja kulturowo – estetyczna
  • Dostrzega różnice między zabawkami,
  • Określa dźwięk: cicho – głośno,
  • Różnicuje wrażenia dotykowe: ciepły – zimny,
  • Stosuje określenia: porządek, bałagan,
  • Wykonuje proste prace plastyczne,
  • Poznaje czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywa narzędzia pracy

  Obszar: edukacja muzyczna
  • Odróżnia głosy: męski, żeński,
  • Rozróżnia dźwięki: motor, samochód,
  • Rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych: pianino, bębenek,
  • Powtarza za głosem nauczycielki jedno – dwu, trzyzgłoskowe słowa,
  • Śpiewa prostą piosenkę,
  • Uczestniczy w zabawach rytmicznych, rytmicznie porusza się przy muzyce.

  Obszar: edukacja techniczna
  • Nazywa urządzenia elektryczne: odkurzacz, robot kuchenny, pralka, żelazko…
  • Buduje z klocków drewnianych, łączy, klocki plastikowe.

 • Kompetencje dziecka 5 i 6–letniego

  Obszar: edukacja społeczno – moralna
  • Podejmuje prace domowe,
  • Rozumie potrzeby innych ludzi, wyraża i nazywa różne emocje podczas zabaw, określa sytuacje wywołujące różne emocje,
  • Radzi sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach,
  • Podaje swój adres zamieszkania,
  • Określa własne cechy fizyczne (wzrost, kolor włosów),
  • Rysuje siebie,
  • Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe (min. wiąże buty), Wie, gdzie pracują jego rodzice, jakie zawody wykonują, czym się zajmują; opisuje ich wygląd; określa czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków rodziny; dzieli się wiadomościami na temat życia w rodzinie (np. sposób spędzania wolnego czasu), zna zawody ludzi z najbliższego otoczenia
  • Przestrzega zasad panujących w grupie,
  • Włącza się w życie grupy, współdziała podczas zabaw,
  • Dostrzega potrzeby innych dzieci, szanuje je, pomaga w sytuacjach powodujących smutek,
  • Właściwie odnosi się do dzieci niepełnosprawnych - pomaga, akceptuje,
  • Uczestniczy we wspólnych zabawach, wspólnie wykonuje prace plastyczne, zadania,
  • Dba o wspólne zabawki, sprzęty, porządkuje po sobie miejsce pracy, dba o porządek w indywidualnej półce,
  • Rozpoznaje godło i barwy narodowe, nazywa największe rzeki w Polsce, morze, góry,
  • Nazywa swoją miejscowość, podaje adres zamieszkania, adres przedszkola, zna tradycje regionu,
  • Nazywa ludzi różnych ras, określa miejsca ich zamieszkania, szanuje odrębności narodowe, etniczne, językowe.

  Obszar: edukacja zdrowotna
  • Przestrzega zasad bezpieczeństwa,
  • Zna konsekwencje niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów - wie, jakie sytuacje zagrażają bezpieczeństwu (np. nieoddalanie się od opiekunów, bawienie się w miejscach niedozwolonych, wpuszczania obcych do domu, jedzenia nieznanych roślin, zbliżania się do nieznanych zwierząt...),
  • Dba o swoje zdrowie, np. poprzez spożywanie zdrowej żywności, ubieranie się odpowiednio do pory roku,
  • Dba o czystość osobistą (mycie zęby po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety...),
  • Kulturalnie spożywa posiłki,
  • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.

  Obszar: edukacja ruchowa
  • Nazywa części ciała, wskazuje po której stronie ciała znajduje się serce, nazywa wybrane organy wewnętrzne,
  • Uczestniczy w zabawach ruchowych,
  • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
  • Potrafi stać na jednej nodze,
  • Czworakuje w przód, w tył,
  • Rzuca do celu,
  • Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy

  Obszar: edukacja przyrodnicza
  • Rozumie pojęcie ochrony przyrody,
  • Zna nazwy pór roku,
  • Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu,
  • Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku,
  • Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…,
  • Rozpoznaje owoce, warzywa,
  • Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu,
  • Potrafi dostosować ubiór do pory roku,
  • Zna nazwy ptaków,
  • Zna nazwy zwierząt.

  Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia. Komunikowanie się.
  • Rozumie treści wyrażane przez niewerbalne środki wyrazu,
  • Interpretuje treści przekazywane przez sygnały wzrokowe i słuchowe,
  • Opowiada obrazek w sposób szczegółowy,
  • Potrafi dbać o książkę,
  • Posiada bogaty słownik bierny i czynny,
  • Wypowiada się pełnymi zdaniami,
  • Opowiada historyjki obrazkowe, określa kolejność występowania zdarzeń, łączy czynności z ich skutkami,
  • Układa historyjki obrazkowe,
  • Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych,
  • Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy...,
  • Tworzy ciągi słów na zasadzie skojarzeń (wiosna - ptaki - bocian - żaba...),
  • Dba o kulturę słowa,
  • Dokonuje autoprezentacji,
  • Rozwiązuje zagadki, powtarza z pamięci wiersze, rymowanki i piosenki,
  • Opowiada własnymi słowami przeczytaną bajkę,
  • Rozwija myślenie twórcze, rysuje z wyobraźni,
  • Rozpoznaje przedmioty, rośliny, zwierzęta za pomocą zmysłów.

  Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania
  • Składa obrazek z części,
  • Dobiera obrazki w pary,
  • Tworzy rymy,
  • Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka - bułka, paczka - kaczka, teczka - beczka, rak – mak…,
  • Klasyfikuje przedmioty i figury geometryczne,
  • Rozpoznaje różne odgłosy,
  • Wznosi budowle z różnych materiałów, wykonuje prace plastyczne różnymi technikami,
  • Sprawnie posługuje się nożyczkami, różnymi rodzajami kredek, ołówków, mazaków...
  • Lepi z plasteliny, wycina, wydziera, zgniata i zagina papier,
  • Dzieli proste wyrazy na sylaby,
  • Dobiera obrazki, których nazwy zaczynają się na tę samą głoskę,

  Obszar: edukacja matematyczna
  • Nazywa i wskazuje części ciała występujących podwójnie, parami,
  • Różnicuje prawą i lewą stronę ciała,
  • Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni (z przodu, z boku, z lewej, z prawej, na, pod, przed, za, blisko, daleko, między...)
  • Zna nazwy figur geometrycznych,
  • Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów; porównuje wysokość dzieci względem siebie (wyższy od, niższy od), porównuje długości przedmiotów (dłuższy, krótszy),
  • Klasyfikuje przedmioty według podanych przez nauczycielkę cech jakościowych,
  • Porównuje liczebność zbiorów (np. poprzez ich liczenie),
  • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
  • Określa czas trwania czynności,
  • Nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia, miesiące; określa aktualną porę roku, miesiąca, dnia tygodnia,
  • Stosuje określenia: wczoraj, jutro,
  • Nazywa pory dnia: rano, popołudnie, wieczór, noc.

  Obszar: edukacja kulturowo – estetyczna
  • Wykonuje samodzielnie rysunki,
  • Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim: kredki, farby...,
  • Posługuje się różnymi technikami plastycznymi. Obszar: edukacja muzyczna
  • Rozwiązuje zagadki muzyczne,
  • Potrafi grać na instrumentach muzycznych: trójkąt, kołatka, bębenek, tamburyno, grzechotka,
  • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu,
  • Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu,
  • Uczestniczy w zabawach ruchowych, reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, improwizuje piosenkę ruchem.

  Obszar: edukacja techniczna
  • Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia,
  • Zna nazwy i działanie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym,
  • Wie do czego służą środki łączności: telefon, poczta, radio, telewizja, Internet,
  • Zna przydatność i działanie komputera. Obszar: edukacja komunikacyjna
  • Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach,
  • Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego,
  • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych,
  • Zna środki transportu lądowego, powietrznego i wodnego,
  • Rozumie przyczyny i skutki negatywnego wpływu rozwoju motoryzacji na bezpieczeństwo
  człowieka.

 • Kompetencje opracowano na podstawie „ABC…Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”
  Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.
  Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska. Mac edukacja.
  • Kontakt

   • Zespół Przedszkoli w Mierzynie
   • sekretariat@przedszkolemierzyn.pl
   • 91 885 39 02, 91 885 39 03, 510 116 272
   • Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Kolorowa 25 Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Welecka 30 72-006 Mierzyn Poland
   • Sekretariat czynny w godz. 7:30 - 15:30